Kalendarz

Niedziela 5 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Antoniego, Marii, Karoliny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16157388 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

 

W dniu 14 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00 rozpoczęły się obrady X Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 16 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz media.

Obrady Sesji prowadził Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza obrad pełniła radna Pani Jolanta Karpińska.     

   Na wstępie Pan Jerzy Rakowski – Starosta Mławski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych dwóch punktów:

- Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniu ASF na terenie Powiatu Mławskiego.

- Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej Nr 2332W do obiektu mostowego na rzece Mławce w miejscowości Rumoka” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zgłoszone zmiany wraz z porządkiem obrad zostały przyjęte przez Radę Powiatu.

 Przystępując do realizacji porządku obrad Rada Powiatu zapoznała się z informacjami o:

 • o zagrożeniu ASF na terenie Powiatu Mławskiego;
 • o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku;
 • o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie  za I półrocze 2019 roku;
 • na temat przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

Realizując dalszy porządek obrad - Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie;
 • przystąpienia Powiatu Mławskiego do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”;
 • zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski;
 • zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli;
 • zmiany ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym;
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Mławskiego od dnia 1 września 2019 roku;
 • stwierdzenia zakończenia działalności przez dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie ul. Juliusza Słowackiego 16, 06-500 Mława;
 • rozpatrzenia petycji;
 • rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego;
 • złożenia wniosku przez Powiat Mławski o dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej Nr 2332W do obiektu mostowego na rzece Mławce w miejscowości Rumoka” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019.

Odnosząc się do projektów uchwał radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Dyrektor SPZOZ w Mławie, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia, Starosta Mławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia, Radca Prawny oraz Skarbnik Powiatu. Pełne teksty podjętych przez Radę Powiatu uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

          Następnie Pan Jerzy Rakowski - Starosta Mławski 19przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

          W ostatniej części obrad Radni zgłosili wniosek i interpelację oraz wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.    

          Ponadto uczestniczący w Sesji związkowcy z ZNP, rodzice uczniów SOSW w Mławie, emeryci SOSW w Mławie oraz  emerytowani nauczyciele wyrazili sprzeciw wobec dokonanego wyboru na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie.

         Wobec zrealizowania porządku obrad Pan Jan Łukasik - Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego dziękując za udział w posiedzeniu, o godz. 17.30 zamknął X Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 • autor: Joanna Marcinkowsa, data: 2019-08-20
 • 10 Sesja Rady Powiatu
 • 10 Sesja Rady Powiatu
 • 10 Sesja Rady Powiatu
 • 10 Sesja Rady Powiatu
 • 10 Sesja Rady Powiatu
 • Sekretarz Powiatu Edyta Wild
 • Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego
 • Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Mławskiego
 • Komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09