Kalendarz

Niedziela 5 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Antoniego, Marii, Karoliny

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16156411 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

Zarząd Powiatu Mławskiego

Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie

ul. A. Dobrskiej 1,  06-500 Mława

                                                  

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia  6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2018r. poz. 393 ) oraz postanowienia Regulaminu Komisji Konkursowej.

 1. Kandydat na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie winien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
 1. posiadać wykształcenie wyższe,
 2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
   
 1. W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagane jest wykazanie się wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym w szczególności znajomością zagadnień objętych regulacją poniższych aktów prawnych:
 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018r. poz. 2190)
 2. ustawy zawierające regulacje dotyczące zawodów medycznych,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1938 ze zm. )
 4. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
  ( Dz. U. z 2017r. poz. 1318 ze zm. )
 5. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2018r. poz. 395 ze zm. )
 6. ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1311 ze zm. )
 7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm. )
 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1968 )
 9. ustawy z dnia 23 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2018r. poz. 108 ze zm. ),
  oraz ich aktów wykonawczych.
   
 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego, w szczególności potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe kandydata oraz staż pracy  min.: świadectwa pracy ( gdy stosunek pracy został rozwiązany lub ustał ) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (gdy stosunek pracy trwa nadal ), opinie o pracowniku, listy polecające, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, kursów zawodowych,  studiów podyplomowych itp.),
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez uprawnionego lekarza,
 6. koncepcję pracy na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie,
 7. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 8. oświadczenia:
 1. o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie,
 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 4. o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora wraz z klauzulą informacyjną stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia
  Przedłożone przez kandydata kopie dokumentów winny być przez niego poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
   
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów
  Wymagane konkursem dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 11 stycznia 2019r.
 1. osobiście, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6 pok. Nr 11  od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 16°°,
 2. listownie, na adres: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul Reymonta 6, 06 – 500 Mława – decyduje data wpływu do Starostwa

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mławie”.

 

 Udostępnianie materiałów informacyjnych

 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie oraz informacje o konkursie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Mławie , ul. Reymonta 6 pok. 7
  Regulamin konkursu przyjęty przez komisję konkursową w dniu 12 grudnia 2018r. dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie.
   
 2. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.
  Rozpatrywanie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Reymonta 6, 00-500 Mława w dniu 14 stycznia 2019r.
  Postępowanie konkursowe wraz z rozmową kwalifikacyjną przeprowadzone zostaną w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6, I piętro w dniu 17 stycznia 2019r. W przypadku większej ilości złożonych ofert dopuszcza się przedłużenie postępowania konkursowego na dzień 18 stycznia 2019r.
  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej każdy kandydat zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub w inny skuteczny sposób.
   

Więcej informacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie pod adresem:

https://www.bip.powiatmlawski.pl/2699,nabor-2018

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Postępowanie konkursowe na powyższe stanowisko prowadzi się na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2018r. poz. 393)

 • autor: Zarząd Powiatu Mławskiego, data: 2018-12-17

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09