Kalendarz

Czwartek 2 Lipca 2020

Imieniny

Imieniny: Jagody, Marii, Urbana

Licznik odwiedzin

Jesteś: 16142653 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Mławie prezentuje inwestycje Powiatu Mławskiego zrealizowane w latach 2014-2018. Poniżej skrót sprawozdania, który przedstawiony jest w katalogu Powiatu Mławskiego 2014-2018. Ponadto zamieszczone są poniżej plansze w/w katalogu.

 

Inwestycje na terenie powiatu mławskiego 2014-2018

 

ROK 2014

 

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4640W Bieżuń – Szreńsk – Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –

Dostępność – Rozwój ze wsparciem z budżetu państwa realizowana w partnerstwie z Miastem Mława.

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Dotacja celowa budżetu państwa 827 412,00

2 Środki własne Powiatu Mławskiego 627 413,09

3 Środki Miasta Mława 200 000,00

Razem: 1 654 825,09

W ramach inwestycji wykonano: budowę linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia ronda, zasilenie projektowanego oświetlenia, budowę linii kablowej oświetlenia drogowego, montaż słupów i opraw, przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz wykonanie i przebudowę kanalizacji deszczowej. Roboty drogowe obejmowały: budowę ronda, roboty ziemne, fundamentowanie ulic, roboty w zakresie nawierzchni ulic, układania chodników i asfaltowania, instalowanie znaków drogowych, malowanie nawierzchni oraz roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

 

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307 W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 – Etap I z udziałem środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 2 711 819,39

2 Pomoc finansowa Gminy Wieczfnia 600 000,00

3 Dotacja z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 3 176 315,00

Razem 6 488 134,39

W ramach inwestycji wykonano w branży drogowej: przygotowanie terenu pod budowę, roboty w zakresie przygotowania  terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty odwadniające – odwodnienie korpusu drogowego (zjazdy), fundamentowanie dróg, roboty w zakresie nawierzchni dróg, instalowanie znaków drogowych, roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. Branża mostowa objęła: roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe, fundamentowanie, zbrojenie + beton, konstrukcje stalowe, podbudowy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu elementy ulic, izolacje, nawierzchnie, bariery ochronne. W branży sanitarnej wykonano roboty instalacyjne – kanalizacja deszczowa.

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2346W Kosiny Bartosowe – droga krajowa Nr 7 na odcinku od km 1 + 970,00 do km 2 + 600,00.

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 359 732,06

2 Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 338 752,00

Razem 698 484,06

Roboty w ramach inwestycji polegały na: zdjęciu warstwy humusu grubości 6 cm w miejscu planowanego poszerzenia, poszerzeniu obustronnym jezdni na odcinku od km 0+961,32 do km 1+502,00 do 5,50 m, wykonaniu warstwy

wiążącej nawierzchni na istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego na odcinku od km 0+809,00 do km 0+961,32, wykonaniu prawostronnego pobocza z kruszywa naturalnego szerokości 1,50 m na odcinku od km 0+809,00 do km

0+961,32 i obustronnego na odcinku od km 0+961,32 do km 1+502,00 oraz wykonaniu zjazdów z przepustami z rur PVC na istniejącym rowie.

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki na odcinku od km 18+000,00 do km 19 +335,00.

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 810 879,88

2 Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 752 033,00

Razem 1 562 912,88

W ramach inwestycji wykonano: ustawienie krawężnika – 77,00 m, poszerzenie jezdni – 7518,84 m2 wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego – 23774,00 m2 oraz przebudowano przepust o średnicy 600 mm.

 

ROK 2015

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany ETAP II.

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 1 574 660,59

2 Pomoc finansowa Gminy Wieczfnia Kościelna 500 000,00

3 Rezerwa subwencji ogólnej 2 308 527,00

4 Środki Ochrony Środowiska 339 204,00

Razem 4 722 391,59

W ramach zadania wykonano rozbudowę drogi powiatowej na odcinku 6,052 km wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna. Zakres robót obejmował branżę drogową, mostową oraz sanitarną.

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361 W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 18+000,00.

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 706 926,53

2 Rezerwa subwencji ogólnej 552 315,00

Razem 1 259 241,53

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi Nr 2361W na odcinku 3,955 km na terenie gminy Dzierzgowo. Wyszczególnienie robót: przygotowanie terenu pod budowę, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, fundamentowanie dróg, roboty w zakresie nawierzchni dróg. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera. Udział własny w wysokości 100 000,00 zł brutto

 

ROK 2016

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych w miejscowości Garlino Etap I i miejscowości Kluszewo Etap II” w ramach rezerwy subwencji ogólnej, utworzonej w budżecie państwa.

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Pomoc finansowa Gminy Szydłowo 600 000,00

2 Pomoc finansowa Miasta Mława 525 000,00

3 Środki własne Powiatu Mławskiego 2 545 096,78

4 Rezerwa subwencji ogólnej 3 657 783,00

Razem 7 327 809,78

W ramach inwestycji wykonano między innymi: roboty przygotowawcze w tym usunięcie drzew i krzaków oraz roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne fundamentowanie dróg, roboty w zakresie nawierzchni dróg, instalowanie znaków drogowych pionowych i poziomych, roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. Wykonano także roboty w branży sanitarno kanalizacyjnej. Roboty branży mostowej obejmowały: odtworzenie

(wytyczenie) trasy i punktów wysokościowych, wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich, rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV, zasypanie wolnej przestrzeni za przyczółkami wraz z uformowaniem skarp, przepusty stalowe z blachy falistej, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, bariery ochronne stalowe montaż talowych konstrukcji wielopłaszczowe z blachy falistej.

W ramach powstałych oszczędności z powyższego zadania Powiat Mławski podjął decyzję o realizacji kolejnych 4 inwestycji drogowych, które prezentujemy poniżej:

 

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4640W Bieżuń – Szreńsk – Mława od km 14+975 do km 15+805 w miejscowości Szreńsk.

Wartość inwestycji 380 000,00 zł

– środki własne Powiatu Mławskiego 190 000,00 zł

– środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 190 000,00 zł

 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2334W od drogi woj. 563 – Mostowo – Szreńsk od km 9+408 do km10+100 w miejscowości Szreńsk

Wartość inwestycji 280 000,00 zł

– środki własne Powiatu Mławskiego 140 000,00 zł

– środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 140 000,00 zł

 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2355W Radzanów – Strzegowo

od km 14+208 do km 15+199 w miejscowości Strzegowo.

Wartość inwestycji 284 826,00 zł

– środki własne Powiatu Mławskiego 142 413,00 zł

– środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 142 413,00 zł

 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Czeruchy od km 0+000 do km 0+955 w miejscowości Strzegowo.

Wartość inwestycji 431 215,00 zł

– środki własne Powiatu Mławskiego 215 608,00 zł

– środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 215 607,00 zł

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 688 021,00

2 Rezerwa subwencji ogólnej 688 020,00

Razem 1 376 041,00

Roboty w każdym zadaniu polegały na: frezowaniu nawierzchni bitumicznej, regulacji włazów studni, kratek ściekowych i zaworów wodociągowych, oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, wykonaniu warstwy

wyrównawczej, ułożeniu warstwy ścieralnej, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu chodnika z kostki brukowej (dotyczy ul. Kościelnej w miejscowości Strzegowo).

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Grójec – Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 – ETAP I. „EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 373 494,05

2 Pomoc Gminy Dzierzgowo 100 000,00

3 Środki z PROW 828 385,00

Razem 1 301 879,05

Roboty przy przebudowie tego odcinka polegały na wykonaniu robót ziemnych przy formowaniu korpusu drogowego, poszerzeniu konstrukcji jezdni bitumicznej i wykonaniu rowów drogowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego, wykonaniu podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem, warstwy mrozoochronnej, wykonaniu nawierzchni asfaltowej na nowym odcinku, na istniejącej jezdni i na poszerzeniu, wykonaniu zjazdów na pola, drogi gminne, zjazdów do posesji, wykonanie odwodnienia w postaci rowów otwartych i przepustów, wykonaniu chodników, poboczy i oznakowania.

 

ROK 2017

 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki od km 0+000,00 do km 1+400,00 – ETAP II”. „EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 340 753,25

2 Pomoc Gminy Dzierzgowo 100 000,00

3 Środki z PROW 771 104,00

Razem 1 211 857,25

Roboty przy przebudowie tego odcinka polegały na wykonaniu robót ziemnych przy formowaniu korpusu drogowego, wykonaniu rowów drogowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego, wykonaniu podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem, warstwy mrozoochronnej, wykonaniu nawierzchni asfaltowej, wykonaniu zjazdów, wykonanie odwodnienia w postaci rowów otwartych i przepustów, wykonaniu poboczy i oznakowania. Początek przebudowywanego odcinka przyjęto w km 0+000,00 na granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, powiatów nidzickiego i mławskiego, natomiast koniec przyjęto w km 1+400,00 przebudowywanej

drogi.

 

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk

w m. Konopki – poprawa bezpieczeństwa na odcinku od km 4+500,00 do km 9+813,00 – ETAP I.

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Pomoc Gminy Stupsk 1 043 259,21

2 Pomoc Gminy Wiśniewo 47 727,87

3 Środki z EFRR 5 394 179,08

4 Środki Ochrony Środowiska 366 360,18

5 Środki własne Powiatu Mławskiego 2 194 280,39

Razem 9 045 806,73

Roboty budowlane dotyczące Etapu I – odcinek od km 4+500,00 do km 9+813,00 polegały na przygotowaniu terenu pod inwestycję, wykonaniu rozbiórki istniejących elementów drogowych, wycince drzew kolidujących z inwestycją, robotach ziemnych, poszerzeniu istniejącej jezdni, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, poboczy, udrożnieniu rowów przydrożnych, zjazdów, zatok autobusowych, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowie istniejących i budowie nowych przepustów, wykonaniu stałej organizacji ruchu, kanalizacji deszczowej na terenie zabudowanym, przebudowie istniejącej sieci wodociągowej oraz wykonaniu przebudowy mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki.

 

Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami droga powiatowa Nr 2332W.

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 2 033 204,07

2 Pomoc Gminy Wiśniewo 500 000,00

3 Rezerwa subwencji ogólnej 1 681 600,00

Razem 4 214 804,07

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami na odcinku od km 1+300,00 do km 3+270,00 – ETAP I. Droga powiatowa na tym odcinku zlokalizowana jest na terenie gminy Wiśniewo i Lipowiec Kościelny i przebiega przez tereny rolnicze oraz teren zabudowany w miejscowości Głużek. Roboty polegały na całkowitej przebudowie mostów i przepustów poprzecznych, wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonaniu konstrukcji poszerzenia jezdni i wzmocnienia istniejącej nawierzchni, wykonaniu zjazdów, nawierzchni chodników, poboczy, oznakowania poziomego i pionowego oraz uzupełnienia kanalizacji deszczowej w miejscowości Głużek.

 

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie.

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 263 826,61

Razem 263 826,61

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie. Roboty polegały na ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 5 cm na odcinku ok 450 mb ulicy Nowej od skrzyżowania z ulicami Abp Nowowiejskiego i XXX-lecia LWP do skrzyżowania z ulicami Instalatorów i Działdowską. Zakres robót obejmował również ułożenie warstwy ścieralnej na skrzyżowaniach: ul. Nowej z ul. Abp Nowowiejskiego i ul. XXX-lecia LWP oraz ul. Nowej z ul. Instalatorów i ul. Działdowską w granicach pasa drogowego ulicy Nowej.

 

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Radzanów.

 

Lp. Źródła finansowania Wysokość środków [zł]

1 Środki własne Powiatu Mławskiego 233 359,52

2 Pomoc Gminy Radzanów 100 000,00

Razem 333 359,52

 

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz na odcinku od km 18+001 do km 18+423 w miejscowości Radzanów.

 

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2355 Radzanów – Strzegowo na odcinku od km 0+030 do km 0+744 w miejscowości Radzanów.

Roboty polegały na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubości 3 cm, regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej, wpustów deszczowych oraz zaworów sieci wodociągowej. Następnie została ułożona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 6 cm oraz zostało wykonane oznakowanie poziome za pomocą pasów P-10.

Środki wydatkowane w latach 2014–2018 na realizację inwestycji drogowych

Środki własne Powiatu Mławskiego 16 088 467,21 zł

Pozyskane dofinansowania 25 997 906,34 zł

Razem 42 086 373,55 zł

 

Projekty realizowane w latach 2014–2018 przez Powiat Mławski dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Mławski oraz projekty przez szkoły na podstawie właściwych pełnomocnictwa lub odrębnych przepisów. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie.

 

Inwestycja została zrealizowana w latach 2009–2015 w ramach Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Dz. 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” – Schemat II „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” RPO WM 2007-2013. W ramach inwestycji zostało wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą 10 cm styropianu z wykonaniem struktury zewnętrznej.

Koszt

Całkowita wartość projektu - 1 105 232,34 zł

Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego - 486 946,38 zł

Środki własne Powiatu - 618 285,96 zł

 

„Rozwój szkół zawodowych Powiatu Mławskiego”

Projekt został zrealizowany w latach 2013–2015 w partnerstwie Powiatu Mławskiego z Liderem Częstochowa Cargo & Travel Agency Jan Korsak dla Zespołu Szkół Nr 3 i 4 w Mławie przy dofinansowaniu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych (EFS i BP).

Koszt

Wartość dofinansowania - 781 640,64 zł

Wkład własny Powiatu niepieniężny w postaci wynajmu sal lekcyjnych - 115 200,00 zł

Razem 896 840,64 zł

W ramach projektu zrealizowano kursy zawodowe, np. Kurs kadry płace, Kasy fiskalne, Prawo jazdy, Psychologia klienta w sprzedaży oraz innych związanych z kierunkiem kształcenia w ZS nr 4 oraz Kurs Instalator sieci RTV, Kurs systemów

alarmowych, Kurs technologii informacyjnych w językach wyższego rzędu oraz inne związane ze specyfiką nauczania w ZS nr 3. Zrealizowano również warsztaty wspomagające młodzież w określeniu ścieżki kariery i aktywnej postawy na rynku pracy, a także zajęcia doskonalące z przedmiotów zawodowych, zajęcia wyrównawcze z kompetencji kluczowych uczniów oraz zajęcia rozwijające zainteresowania. Uczniowie uczestniczyli również w 4 wyjazdach studyjnych. W projekcie 118 uczniów skorzystało z płatnych miesięcznych staży, otrzymując również zwrot kosztów dojazdu.

 

 „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

Projekt został zrealizowany w latach 2013–2015 w partnerstwie z Liderem – Agencją Rozwoju Mazowsza S.A dla ZS Nr 1 i ZS Nr 2 w Mławie. Przeprowadzono dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych, przede wszystkim w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych, ITC, przedsiębiorczości i języków obcych, a także każdy z uczniów skorzystał z zajęć z doradztwa zawodowego.

Projekt dla uczestników zajęć przewidywał również dostarczenie uczniom cateringu. Łącznie wydano 6028 posiłków.

W projekcie wzięło udział 172 uczniów (96 – ZS nr 1 i 76 – ZS nr 2). 102 uczniów skorzystało z płatnych staży w okresie wakacji letnich 2014 roku (45 – ZS nr 1 – 57 – ZS nr 2) na łączną kwotę 163 200,00 zł.

Każdy z uczniów przeszedł w ramach projektu, dla potrzeb odbywanego stażu obowiązkowe przeszkolenie BHP oraz otrzymał odzież roboczą. Uczniowie otrzymali również zwrot kosztów dojazdów.

Dzięki realizacji projektu zakupiono podręczniki do pracowni zawodowych, ale przede wszystkim wyposażenie w nowoczesny sprzęt zgodny z wymaganiami MEN. Związany z nową podstawą programową i stanowiskami egzaminacyjnymi

na łączną kwotę 263 000,00 zł.

Koszt

Wartość projektu w części przeznaczonej na Powiat Mławski - 630 399, 19 zł

Wkład własny finansowy Powiatu Mławskiego - 8 093,87 zł  oraz 98 815,94 (wkład własny Powiatu niepieniężny w postaci wynajmu sal lekcyjnych)

Razem 737 309,00 zł

 

„Edukacja dla pracy”

Projekt został zrealizowany w roku 2014 w partnerstwie Powiatu Mławskiego z Liderem – Pracownią Kształcenia Zawodowego – Marian Będziński przy dofinansowaniu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych (EFS i BP).

Koszt

Całkowita wartość dofinansowania - 496 490,00 zł

Wkład własny Powiatu Mławskiego niepieniężny w postaci wynajmu sal lekcyjnych - 72 590,00 zł

Razem 569 080,00 zł

 

W ramach projektu zrealizowano program ukierunkowany na rozwój kompetencji kluczowych (naukowo/technicznych) i kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkiem kształcenia w ZS nr 3 w Mławie dla 40 uczniów w zakresie przedmiotów techniczno-elektronicznych. Zajęcia obejmowały nauczanie umiejętności nowoczesnej naprawy i modyfikacji układów elektrycznych i płyt drukowanych (IPC), zdobycie wiedzy na temat elektryczności statycznej i ochrony urządzeń elektrycznych (ESD). W ramach projektu przeprowadzono doradztwo zawodowe oraz płatne staże dla 30 uczniów. Ponadto pracownia elektroniczna w ZS nr 3 w Mławie została wyposażona w nowoczesny sprzęt w postaci 10 stanowisk serwisowych do lutowania/napraw pakietów elektronicznych na ogólną kwotę 75 000,00 zł.

 

Rządowy Program „Książka naszych marzeń” Projekt został zrealizowany w okresie 01.10–31.12 2015 roku we współpracy Powiatu Mławskiego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Mławie.

Ze środków dotacji zakupiono nowe pozycje książkowe do biblioteki szkolnej, między innymi: bajki, baśnie, lektury szkolne, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji zadania podjęto współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną, gdzie uczniowie placówki uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych oraz integracyjnych, a także prezentowane były prace plastyczne oraz ozdoby choinkowe wykonane przez nich.

Ponadto zorganizowano konkurs recytatorski oraz przedstawienie, a także konkurs plastyczny na ,,Najładniejszą zakładkę do książki” oraz zajęcia czytelnicze przy udziale rodziców, uwzględniające tematykę wpływu czytania na

rozwój dzieci.

Koszt

Wojewoda Mazowiecki - 1 000,00 zł

Wkład własny - 251,41 zł

Razem 1 251,41 zł

 

„Wymiana młodzieży” Hersbruck / Niemcy Projekt zrealizowano w dniach 11–16 czerwca 2016 roku i obejmował wyjazd 18 uczniów I LO w Mławie do Hersbuck w Niemczech.

Finasowanie projektu Fundacja Polsko-Niemiecka

Współpraca Młodzieży - 3 474,00 zł

Wpłaty uczestników - 3 032,22 zł

Dofinansowanie uzyskane z Rady Rodziców przy I LO - 400,00 zł

Razem 6906,22

 

 „Budowa szybu z windą osobową dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29”, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Projekt został zrealizowany w latach 2016–2017 ze wsparciem finansowym z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

Dotacja PEFRON - 71 816,00 zł

Wkład własny Powiatu Mławskiego - 110 697,99 zł

Razem 182 513,99 zł

 

„Wymiana młodzieży” Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Projekt zrealizowany w dniach 7–12 kwietnia 2017 roku i obejmowała zorganizowanie przez I LO pobytu grupy młodzieży niemieckiej w Mławie.

Finasowanie projektu

Fundacja Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży - 2 960,00 zł

Wpłaty uczestników - 1 400,00 zł

Dofinansowanie uzyskane z Rady Rodziców przy I LO - 630,20 zł

Razem 4 990,20 zł

 

Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mławie oraz Powiat Mławski.

Okres realizacji projektu 01.10.2017 r. – 30 06.2018 r. w ramach, którego zakupiono 2 tablice multimedialne wraz z projektorami ultraogniskowymi, w ramach zawartej umowy producent przeprowadził również szkolenie z obsługi

i sposobów wykorzystania powyższego sprzętu.

W ramach programu nauczyciel powinien uczestniczyć w konferencjach z zakresu stosowania TIK, uczestniczyć w sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK. Dzięki temu szkoła będzie mogła wykorzystywać TIK na zajęciach edukacyjnych, a zgodnie z umową przynajmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych w każdym tygodniu nauki.

Finansowanie projektu

Wojewoda Mazowiecki - 12 000,00 zł

Wkład własny - 3 000,00 zł

Razem 15 000,00 zł

 

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotny w sprzęt i aparaturę medyczną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych

pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Projekt zrealizowany w latach 01.10.2017–30.06.2018 r.

Dzięki dofinansowaniu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 27 951,00 zł wyposażono gabinety w sześciu

mławskich szkołach:

• Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (6661,00 zł)

• I Liceum Ogólnokształcącym (3906,00 zł)

• Zespole Szkół Nr 1 (3906,00 zł)

• Zespole Szkół Nr 3 (4786,00 zł)

• Zespole Szkół Nr 4 (3906,00 zł

• Zespole Szkół Nr 2 (4786,00 zł)

 

Program MEN w sprawie Kompleksowego wsparcia dla rodzin w latach 2017–2021 „Za życiem” Działania 1.5 Pomoc uczennicom w ciąży.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017–2021 w dwóch jednostkach Powiatu Mławskiego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Bursie Szkolnej.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie

Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej

2017 – 17 490,12 zł

2018 – 93 00,00 zł

2019 – 109 200, 00 zł

2020 – 144 400, 00 zł

2021 – 144 400, 00 zł

W roku 2017 przeprowadzono 240h dodatkowych zajęć specjalistycznych

stymulujących dziecko na wczesnym etapie jego rozwoju, a także zakupiono za kwotę 17 490,12 zł nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny między innymi: elektryczny stół do pionizacji, wirówkę kończyn górnych, kombinezon wspierający naukę chodzenia, kształtki rehabilitacyjne.

 

Bursa Szkolna

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej

2017 – 10 000,00 zł

2018 – 600,00 zł

2019 – 600,00 zł

2020 – 600,00 zł

2021 – 600,00 zł

W roku 2017 w Bursie Szkolnej wyposażono

specjalnie wyodrębniony pokój

dla uczennicy w ciąży.

 

 „Zawodowcy na start”

Projekt jest realizowany w latach 2017–2019 przez Powiat Mławski w partnerstwie z Liderem – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Projekt adresowany do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie, w zawodzie Mechanik Pojazdów Samochodowych i Elektryk. Skierowany do 30 uczniów, w tym 20 uczniów, którzy wezmą udział w płatnych miesięcznych stażach. Projekt przewidział uczestnictwo uczniów w zajęciach

realizowanych wraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przewidziano kurs programowania układów mikroprocesorowych, instalator systemów CCTV, instalator systemów alarmowych, projektowanie CAD, kurs spawania, operatora wózków widłowych. Ponadto również warsztaty z zakresu mechaniki pojazdów samochodowych, zajęcia z j. obcych, warsztaty biznesowe wzmacniające kompetencje miękkie, potrzebne na rynku pracy. Poprzez projekt dokonany zostanie zakup wyposażenia pracowni zawodowej, w łącznej kwocie 38 500,00 zł.

Koszt

Całkowita wartość projektu w części dotyczącej Powiatu - 218 380,00 zł

Wkład własny Powiatu Mławskiego - 31 870,00 zł (wkład niepieniężny w postaci

wynajmu sal lekcyjnych)

Razem 4 906 153,00 zł

 

„Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego”

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2023 we współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego EPiS wraz z Powiatami Województwa Mazowieckiego w tym Powiatem Mławskim. Projekt przewidziany dla uczniów techników w ramach ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 i ZS nr 4 w Mławie. W ramach tego projektu uczniowie skorzystają z zajęć dodatkowych, warsztatów i laboratoriów prowadzonych w miejscach odpowiednio wyposażonych,

kursów oraz wyjazdów studyjnych.

Uczniowie mają również możliwość zdobyć certyfikaty zawodowe oraz językowe.

Planuje się, że pracownie zawodowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Przewiduje się zakup do ZS nr 1 wyposażenia do dwóch pracowni informatycznych na kwotę 53 760,00 zł, a do pracowni elektrycznej i elektronicznej na kwotę 39 842,23 zł.

W ZS nr 2 planuje się wyposażenie na kwotę 79 367,00 zł do pracowni gastronomicznej.

Do pracowni zawodowej Elektronika w ZS nr 3 planuje się wyposażenie na kwotę 515 000,00 zł.

W ZS nr 4 planuje się wyposażyć pracownie ekonomisty i handlowca na łączną kwotę 125 000,00 zł.

Wartość ogółem dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych (EFS i BP) wynosi 119 999 576,40 zł.

Ponadto obecnie Powiat Mławski oczekuje na oceny wniosków pn.: „Wykwalifikowany europejski specjalista z Mlawy„ dla ZS Nr 1, „Zagraniczne staże szansą na wsparcie kluczowych zawodów” dla ZS Nr 1, „Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku pracy” dla ZS Nr 4 oraz „Inwestycja w przyszłość – wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej” dla ZS Nr 1. Przewidywany okres realizacji projektów przypada na lata 2018–2019, a ogólny ich koszt szacuje się na kwotę 279 519,00 zł euro.

 

Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – Poprawa warunków dla PUP.

Koszt całkowity zadania wynosi:

Etap I – 194 173,36 zł brutto

Etap II – 2 256 446,90 zł brutto w tym Inspektor Nadzoru i przyłącze energetyczne

Dofinansowanie Miasto Mława – 100 000,00 zł

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w roku 2014 realizowało Projekt pt. ,,Aktywna integracjaspołeczna i zawodowa w Powiecie Mławskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt realizowany był od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 600 000,00zł, w tym 63 000,00 zł, wkład własny Powiatu 10,5%. W projekcie uczestniczyło 53 Beneficjentów (25 kobiet i 28 mężczyzn).

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej Uczestników Projektu.

Celami szczegółowymi było:

podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy,

poprawa stanu psychofizycznego,

podniesienie umiejętności społeczno zawodowych wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek, zwiększających ich szanse na usamodzielnienie.

Wsparcie zostało skierowane do usamodzielniających się wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych i różnego typu placówek (10 osób), osób niepełnosprawnych (33 osoby) oraz osób nieaktywnych zawodowo/rodziny

zastępcze (10 osób).

W ramach projektu zrealizowano:

Poradnictwo indywidulane

Kursy i szkolenia zawodowe

3-dniowy wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych.

4 -dniowe wyjazdowe warsztaty terapeutyczno edukacyjne dla młodzieży 15-25 lat).

4 -dniowe wyjazdowe warsztaty teapeutyczno-edukacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnoprawnych

3-dniowe stacjonarne warsztaty terapeutyczno-edukacyjne dla osób niepełnosprawnych

3-dniowe stacjonarne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osób niepełnosprawnych

3-dniowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnoprawnych

3-dniowy stacjonarny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych

4-dniowe wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne

Spotkania integracyjno-promocyjne dla młodzieży i osób nieaktywnych zawodowo oraz osób niepełnoprawnych

Realizacja projektu wpłynęła na lepsze postrzeganie mieszkańców Powiatu samego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jak również pozwoliła na utrwalenie tego wizerunku, przez co zwiększyło się zaufanie do instytucji pomocowej.

Realizacja projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa Powiecie Mławskim” przyczyniła się do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między osobami tego samego środowiska lokalnego, objęcia grupy docelowej

różnymi formami wsparcia, popularyzacją wśród mieszkańców powiatu mechanizmów współfinansowania programów naprawczych dzięki środkom z EFS.

 

 

PFRON

 

W latach 2014–2018 Powiat Mławski pozyskał 153 562,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki tym środkom możliwe było zrealizowanie takich inwestycji jak:

 

Remont i przebudowa łazienki z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Reymonta 6.

Koszt

Środki PFRON  - 9 746,00 zł

Wkład własny Powiatu - 19 576,34 zł

Razem 19 576,34 zł

 

Zakup samochodu osobowego mikrobus 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie.

Koszt

Środki PEFRON - 72 000,00 zł

Koszt własny Powiatu - 55 920,00 zł

Razem - 127 920,00 zł

 

Inne inwestycje Lata 2014-2018

 

ROK 2014

 

Zakup ambulansu sanitarnego specjalistycznego „S”

Zakupu dokonano ze środków:

– dotacja ze środków Starostwa Powiatowego w Mławie w kwocie 100 000,00 zł,

– dotacja ze środków Burmistrza Miasta Mława w kwocie 100 000,00 zł,

– pozostała kwota to środki własne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

 

Zrealizowano projekt pn.: „Uzupełnienie wyposażania Oddziału Rehabilitacyjnego i Pracowni Fizjoterapii

w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków PFRON – u w ramachprogramu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A.

Koszt

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków

PFRON - 13 262,60 zł

Środki własne - 10 420,61 zł

Razem - 23 683,21 zł

 

Zestaw do elektroterapii i ultradźwięków. Aparat do terapii ultradźwiękowej. Rotor do ćwiczeń oporowych barku przystosowany do kraty UGUL. Ergometr. Urządzenie do ćwiczeń samowspomagających i z oporem

 

ROK 2015

 

W roku 2015 SP ZOZ Mława zakupił przy wsparciu Miasta Mława Tomograf Komputerowy, który ze względu na niezwykle wszechstronny zakres zastosowań stał się podstawową metoda obrazowania we wszystkich specjalnościach medycyny.

 

Rok 2016

W 2016 roku zrealizowano projekt „Doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego i Pracowni Fizjoterapii w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków PEFRON-u w ramach programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A.

Koszt

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków

PFRON - 43 039,20 zł

Środki własne - 28 692,80 zł

Razem 71 732,00 zł

Aparat do krioterapii ciekłym azotem

Aparat do terapii ultradźwiękowej

Artromot na stawy biodrowy i kolanowy

Bieżnia

Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego (UGUL)

Stół rehabilitacyjny BTL – doposażenie do urządzenia UGUL

Rower do treningu interwałowego

 

ROK 2017

 

W 2017 roku zakończono realizację projektu „Doposażenie sprzętu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Mławie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Analizator parametrów krytycznych

Aparat do USG

Aparat RTG z ramieniem C

Lampa operacyjna sufitowa

2 łózka szpitalne specjalistyczne

Respirator

Uniwersalny stół do badań

2 urządzenia do ogrzewania pacjenta

Wózek leżący transportowy 2 szt

 

W latach 2017–2018 SP ZOZ Mława otrzymał dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala

w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów” Zakładana wartość wynosi 5 312 370,00 zł, a wysokość dofinansowania Unii Europejskiej wynosi 80% tj. 4 249 896,00 zł.

 

W latach 2017-2018 SP ZOZ Mława otrzymał dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 pn.: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala

w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów” Zakładana wartość wynosi 5 312 370,00 zł, a wysokość dofinansowania

Unii Europejskiej wynosi 80% tj. 4 249 896,00 zł.

 

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mlawie

 

2014-2015

 

Zrealizowano zadanie pod nazwą „Modernizacji kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji cieplej wody użytkowej”. Zadanie polegało na wymianie instalacji C.O., wymianie grzejników w pomieszczeniach socjalnych i biurowych, montażu nagrzewnic w garażu głównym, wymianie kotłów grzewczych oraz remoncie pomieszczenia kotłowni oraz montażu instalacji C.W.U

Wartość inwestycji wyniosła 236 902,13 zł w tym dofinansowanie Powiatu Mławskiego to 96 902,13 zł

 

ROK 2017

 

W tym roku zrealizowano dwa zadania tj. II etap „Przebudowy systemów wentylacji i klimatyzacji w obiekcie KP PSP w Mławie”. Zadanie to polegało na montażu wyciągów spalin w garażu głównym oraz systemu klimatyzacji w pomieszczeniach socjalnych i biurowych. Wartość zadania wyniosła 49 999,50

zł i została w całości sfinansowana ze środków Powiatu Mławskiego.

Drugim zadaniem była: „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Mławie” za kwotę 1 038 120,00 zł, wkład własny Powiatu Mławskiego to 22 000,00 zł.

W 2018 roku planowany jest zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego o szacunkowej wartości 160 000,00 zł. Powiat Mławski na sfinansowanie zakupu zabezpieczył 50 000,00 zł.

 • autor: Piotr Witkowski, data: 2018-10-15
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego
 • Inwestycje Powiatu Mławskiego

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
POMOC PRAWNA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09