Kalendarz

Poniedziałek 1 Czerwca 2020

Imieniny

Imieniny: Jakuba, Justyny, Konrada

Licznik odwiedzin

Jesteś: 15936099 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Nawigacja

Jesteś w: STRONA GŁÓWNA ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2018-2019

Treść strony

W dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie rozpoczęły się obrady XXX Sesji Rady Powiatu Mławskiego. W obradach uczestniczyło 18 radnych. Na sali obecni byli również dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz przedstawiciele mediów i prasy lokalnej.Sesji prowadził Pan Henryk Antczak – Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego. Obowiązki Sekretarza Obrad pełnił Pan Mariusz Gębala – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Uroczystym akcentem Sesji było wręczenie przez Starostę Mławskiego, Wicestarostę  i Przewodniczącego Rady Powiatu aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Zgodnie z dalszym porządkiem obrad Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego a następnie przystąpiła do procedury uchwalania budżetu Powiatu Mławskiego na 2018 rok.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem – zgodnie z uchwałą Nr 870/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu Mławskiego w procedurze uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok.

Następnie Przewodniczący Komisji Pan Michał Olszewski poinformował, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych w dniu 15 grudnia 2017 roku po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej powiatu mławskiego na 2018 rok i po zapoznaniu się  z pozytywnymi opiniami Komisji: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Pomocy Społecznej - 5 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się wydała pozytywną opinię do przedłożonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok.

W głosowaniu brało udział 6 członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

Pani Elżbieta Kowalska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że uchwałą Nr Ci.348.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wyraził pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Po dyskusji nad w/w projektem Rada Powiatu 15 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się uchwaliła budżet Powiatu Mławskiego na 2018 rok.                       

W dalszej części przebiegu Sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

 • porozumienia z Miastem Mława dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic Miasta;
 • zmian wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017r.;
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół  niebędących  szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek  szkolny lub obowiązek nauki  oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 • uchylenia uchwały Nr XXIX/217/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2017 roku dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego,
 • zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017;
 • wydatków budżetu Powiatu Mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Odnosząc się do projektów uchwał Radni zadawali pytania i zgłaszali uwagi, do których ustosunkowali się: Wicestarosta, Skarbnik Powiatu, Dyrektor Wydziału Infrastruktury oraz  Dyrektor i Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia.

Pełne teksty podjętych przez Radę uchwał znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (w BIP - Uchwały Rady Powiatu).

Pani Barbara Gutowska – Wicestarosta przedstawiła informację z prac Zarządu Powiatu między Sesjami. Następnie Radni wymienili się uwagami i spostrzeżeniami na temat spraw bieżących.

O godz. 18.15 Pan Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego zamknął XXX Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

 

 

 • autor: Joanna Marcinkowska, data: 2018-01-03
 • 30 Sesja Rady Powiatu
 • 30 Sesja Rady Powiatu
 • 30 Sesja Rady Powiatu
 • 30 Sesja Rady Powiatu
 • 30 Sesja Rady Powiatu

wsteczwstecz

Banery

platforma epuap
KOMUNIKATY SAN-EPID MŁAWA
Kampania promująca honorowe krwiodawstwo
Mapa powiatu mławskiego
pies
programy UE
Europejski Fundusz Rolny
- ankieta zadowolenia klienta

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09