Kalendarz

Poniedziałek 22 Maja 2017

Imieniny

Imieniny: Rity, Heleny, Wiesława

Licznik odwiedzin

Jesteś: 11250202 osobą na tej stronie

BIP

BIP

Wyszukiwarka

Menu główne

Sonda

Treść strony

Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - granica województwa Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki

9k=

 

Powiat Mławski podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej    

W dniu 18 lipca br. w  siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie podczas konferencji „Regionalne Inwestycje Terytorialne w perspektywie finansowej 2014-2020 dla Subregionu Ciechanowskiego” z udziałem Marszałka Wojewódzkiego  odbyło się podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 pomiędzy Powiatem Mławskim a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Powiat Mławski uzyskał pomoc na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki od km 1 + 400,00 do km 2 + 928,06 – Etap I i od km 0 + 000,00 do km 1 + 400,00 – Etap II”.

Celem powyższej inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych i miejsc pracy w ośrodkach lokalnych poprzez przebudowę 2,928 km drogi powiatowej. Obecnie niska jakość drogi stanowi poważny problem w zakresie infrastruktury drogowej, utrudnione jest przez to codzienne życie mieszkańców i zaspokojenie podstawowych potrzeb jest to również  bariera w rozwoju mobilności zawodowej mieszkańców. Przedmiotowy projekt przyczyni się  do poprawy powiązań drogowych pomiędzy Gminą Dzierzgowo z obszarem województwa warmińsko – mazurskiego  co zwiększy dostępność do miejsc i atrakcji turystycznych i skutkowało będzie rozwojem turystyki – jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Jest to szczególnie ważne na terenach z dominującą działalnością rolniczą.

Powiat zakończył pierwszy etap inwestycji na terenie Gminy Dzierzgowo

W dniu 25 listopada br. Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Mławskiego w składzie:

 Janusz Wiśniewski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury – Przewodniczący,  Leszek Ślubowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie – członek, Dariusz Han – Kierownik Obwodu Drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Mławie – członek, Piotr Kowalski – p.o. Kierownika Działu Technicznego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie – członek, Paweł Milczarczyk – Zastępca Kierownika Obwodu Drogowego w Powiatowym Zarządzie

Dróg w Mławie – członek, dokonała odbioru inwestycji drogowej pod nazwą:  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino – granica województwa – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 – Etap I”.

W ramach przebudowy ok 1,5 km drogi wykonano poszerzenie konstrukcji jezdni, położono nową nawierzchnię  asfaltową, wykonano zjazdy na pola , drogi gminne oraz posesje. Ponadto wykonano odwodnienie w postaci rowów otwartych i przepustów, chodniki , pobocza i oznakowanie.

Środki na realizację  inwestycji Powiat pozyskał z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

autor: Piotr Witkowski, data: 2016-11-25
Nowa droga w Gminie Dzierzgowo

Realizacja drugiego etapu inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15.02.2017 r. na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino - granica województwa Brzozowo Maje - Dzierzgowo - Rzęgnowo - Grójec - Klewki od km 0+000,00 do km 1+400,00 - ETAP II” wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych „PRDI” S.A.  06 - 500 Mława ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8.

Roboty przy przebudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót ziemnych przy formowaniu korpusu drogowego, wykonaniu rowów drogowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego, wykonaniu podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem, warstwy mrozoochronnej, wykonaniu nawierzchni asfaltowej, wykonaniu zjazdów, wykonanie odwodnienia w postaci rowów otwartych i przepustów, wykonaniu poboczy i oznakowania. Początek przebudowywanego odcinka przyjęto w km 0+000,00 na granicy województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, powiatów nidzickiego i mławskiego, natomiast koniec przyjęto w km 1+400,00 przebudowywanej drogi.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 14.03.2017 r. na całkowitą wartość zamówienia w kwocie 1 211 857,25 zł. Termin wykonania robót do 30.06.2017 r. Środki na realizację inwestycji w kwocie 1 145 315,00 zł  Powiat pozyskał z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

autor: Piotr Witkowski, data: 2017-04-06
Droga powiatowa nr 2361W Brzozowo Maje
Droga powiatowa nr 2361W Brzozowo Maje

Banery

platforma epuap
ESP
Banner I biegu
pies
programy UE
-
Europejski Fundusz Rolny
-

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława
tel. (23) 654 34 09